Select Page

AVG

C.J.H. van de Wouw, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer34341345, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe C.J.H. van de Wouw met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toesteming

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie C.J.H. van de Wouw persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) Patiënten;

b. Alle overige personen die met C.J.H. van de Wouw contact opnemen of van wie C.J.H. van de Wouw persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

C.J.H. van de Wouw verwerkt persoonsgegevens, die 
a.een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; 

a. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; 

b. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking

C.J.H. van de Wouw verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden

b. Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd

c. Het verbeteren van de website www.karienvandewouw.nl

4. Rechtsgrond

C.J.H. van de Wouw verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking

b. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden zoals de verzekeringsmaatschappij e.d.

c. Een wettelijke verplichting, zoals bv. de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren

d. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen van een bijeenkomst

5. Verwerkers

C.J.H. van de Wouw kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, die uitsluitend volgens instructie van C.J.H. van de Wouw persoonsgegevens verwerken. C.J.H. van de Wouw sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daar aan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

C.J.H. van de Wouw deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen van een wettelijke verplichting nodig is. C.J.H. van de Wouw deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

C.J.H. van de Wouw geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt C.J.H. van de Wouw ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermings-niveau biedt of er sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

C.J.H. van de Wouw bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. C.J.H. van de Wouw hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.

b. (financieel-)Administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

9. Wijzigingen privacystatement

C.J.H. van de Wouw kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van C.J.H. van de Wouw gepubliceerd (www.karienvandewouw.nl). Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht C.J.H. van de Wouw te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met C.J.H. van de Wouw door een brief te zenden  naar C.J.H. van de Wouw, Uithoornstraat 9-1hg, 1078SR Amsterdam.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop C.J.H. van de Wouw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met C.J.H. van de Wouw door een brief te zenden  naar C.J.H. van de Wouw, Uithoornstraat 9-1hg, 1078SR Amsterdam. Een klacht zal ik trachten naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).